Herrens återupprättelseHem Välkommen Herrens återupprättelse Budskap Litteratur Länker Kontakt
 

Vår övertygelse, vår historia och vårt arbete

1 Vår övertygelse

Vår övertygelse är vad som hänsyftas när Nya testamentet talar om ”tron”. Judas 3 talar om att ”kämpa för tron”, och 2 Timoteusbrevet 4:7 säger att aposteln Paulus hade ”bevarat tron”. Den tro som är gemensam för alla troende (Tit.1:4), vår kristna tro, består av vår övertygelse angående Bibeln, Gud, Kristus, Kristi verk, evig frälsning och församlingen.

Vi tror att Bibelns sextiosex böcker är guds heliga och ofelbara Ord. Andra Timotesbrevet 3:16 säger att ”Hela Skriften är utandad av Gud”. Skriften är Guds själva andedräkt och är gudomligt inspirerad av Gud. De män som skrev Bibeln var ”ledda av den helige Ande” (2Pet.1:21).

Vi tror att Gud är treenig. Ordet treenig betyder tre-en. Skriften fastslår eftertryckligt att Gud är unikt en (5 Mos.4:35, 39; Ps. 86:10; 1 Kor. 8:4; 1 Tim.2:5), men deklarerar också att den ende Guden är treenig. Han är den tre-ene Guden – Fadern , Sonen och den helige Ande (Matt. 3:16-17; 28:19; 2 Kor. 13:13; Ef. 2:18; 3:14-17; Upp. 1:4-5).

Vi tror att Kristus är allt för oss. Skriften uppenbarar att Kristus är den fullständige Guden (Joh. 20:28; Rom. 9:5; Kol. 2:9), och den fullkomlige Människan (Joh. 19:5; 1Tim.2:5), han äger både gudomlighet och mänsklighet. Han är Skaparen (Hebr. 1:10; Joh. 1:3), den skapade (Kol. 1:15b; Joh. 1:14), Fadern (Jes. 9:6; Joh. 14:9), Sonen (Joh. 20:31; 1:34), Anden (1Kor. 15:45b; 2 Kor. 3:17), Återlösaren (Joh.1:29; 1Pet. 2:24; Hebr. 9:26, 28; 1Pet. 1:18-19), Herren (Apg. 2:36; 10:36), Huvud över allting (Ef. 1:22), församlingens Huvud (Kol. 1:18), herrarnas Herre och kungarnas Kung (Upp. 19:16). Detta är endast några aspekter av vår outrannsakligt rike Kristus (Ef. 3:8), han som är vår underbara omätbara arvedel (Kol. 1:12).

Vi tror på Kristi verk, vilket i huvudsak innefattar hans inkarnation (Joh. 1:14), hans mänskliga levnad (Joh. 6:38, 5:30), hans korsfästelse för vår återlösning och för att friköpa församlingen (1 Pet. 2:24; Upp. 5:9; Apg. 20:28), hans uppståndelse för vår pånyttfödelse och för att producera församlingen (1 Pet. 1:3; Ef. 2:6), hans himmelsfärd, i vilken han kröntes med härlighet och ära (Hebr. 2:9) och gavs som Huvud över allting till församlingen (Ef. 1:22), och hans andra tillkommelse som församlingens Brudgum (Joh. 3:29; Upp. !9:7) och som kungars Kung för nationerna (Upp. 19:16).

Vi tror att den eviga frälsningen är av nåd genom tro och inte genom gärningar (Ef. 2:8). När en person kontaktar Kristus genom att ångra sig och vända sig till Gud (Apg. 2:38; 26:20), genom att tro in i Kristus, vilket är att ta emot Kristus (Joh. 1:12-13), blir han frälst. När vi en gång tagit emot Kristus genom att tro in i honom blir vi Guds barn (Joh. 1:12) och vi har då evigt liv, och vi är evigt försäkrade och kommer aldrig att förgås (Joh. 10:28-29).

Vi tror att församlingen är Kristi enda Kropp (Ef. 4:4; 1:22-23), vilket innefattar alla som har trott in i Kristus. Som ett uttryck för denna enda Kropp, möts vi som församlingen på den ort som vi bor. Skriften visar oss ett mönster där en församling finns i en stad som uttryck för Kristi enda Kropp. De första troende möttes i enhet, exempelvis möttes de som församlingen i Jerusalem (Apg. 8:1), församlingen i Antiokia (Apg.13:1) församlingen i Kenkrea (Rom.16:1) och församlingen i Korint (1Kor.1:2). Alla troende i en stad utgör församlingen i den staden.

2 Vår historia

Församlingarna i sydöstra Texas historia är direkt relaterade till Guds hjärteönskan att bygga sin församling (Matt.16:18) som Kristi Kropp (Ef.4:12) och att göra församlingen redo som Kristi brud (Upp. 19:7; 21.2) så att hans rike kan komma till jorden (Matt.6:13).

På grund av församlingens avfall genom historien har Herren verkat genom sina trofasta heliga för att återupprätta många dyrbara sanningar i Bibeln och det riktiga församlingsliv i enlighet med sin ursprungliga avsikt. Under 1500-talet uppreste Herren Martin Luther för att återupprätta sanningen angående rättfärdiggörelsen av tro. Luther var frimodig och stod för den förlorade sanningen att människan blir rättfärdiggjord av tro på Kristus och inte av lagens gärningar (Gal 3:11: Rom.1:17). Under 1900-talet började de Moraviska bröderna under greve Zinzendorfs ledning att praktisera församlingslivet. Detta utgjorde en begynnelse för återupprättelsen av ett riktigt församlingsliv. Under 1900-talet reste Herren upp Plymoth­bröderna i England under John Nelson Darbys ledning. Genom dessa bröder blev Bibeln en öppen bok, och deras tillämpning av församlingslivet var en stor förbättring. På grund av att församlingen var så död, reste Herren upp andra heliga för att öppna ämnet: Kristus som vårt inre liv. Han reste också upp evangelister för att förkunna evangelium i många länder. I början av 1900-talet hade många avgörande sanningar och tillämpningar blivit återupprättelse, men det riktiga församlingslivet hade ännu inte blivit fullständigt återupprättat.

1920 reste Herren upp tillämpningen av det riktiga församlingslivet i Kina, i huvudsak genom Watchman Nees ledarskap. Ortsförsamlingarna som upprestes av Herren i Kina möttes på den unika enhetens grund, vilket är Kristi Kropps unika enhet som bevaras och uttrycks i en ortsförsamling på dess ort (Upp. 1:11). De heliga i dessa församlingar upptäckte ”hur gott och ljuvligt det är när bröder bor endräktigt tillsammans” (Ps.133:1), och de njöt Herrens befallning om enhetens välsignelse (Ps.133:3).

Watchman Nees tjänst fördes i huvudsak vidare till andra länder i fjärran Östern och till USA och så småningom till alla kontinenter genom hans medarbetare Witness Lee. De första Ortsförsamlingarna i USA etablerades 1958 i New York City och San Francisco och därefter, 1962 i Los Angeles då grupper av bröder började samlas som församlingen genom att stå på Kristi Kropps unika enhets grund.1995 fanns ca 49 ortsförsamlingar i Afrika, 1116 i Asien, 23 i Australien, 295 i Nordamerika och 434 i Sydamerika, tillsammans strax över 2000 församlingar i världen – förutom Kina och Europa. Enbart i Kina finns ett mycket stort antal ortsförsamlingar men p.g.a. den politiska situationen finns ingen officiell statistik. I Europa, inklusive Östeuropa och Ryssland finns idag (2007) ca. 230 ortsförsamlingar.

3 Vårt arbete

Församlingarnas arbete är att utföra Guds ekonomi. Guds ekonomi uppenbaras tydligt i Bibeln (Ef.1:10; 3:9: 1Tim.1:4; 1Kor.9:17; Ef.3:2; Kol.1:25). Det grekiska ordet oikonomia kan översättas ekonomi, utdelning eller förvaltarskap. Oikos betyder hus och nomos betyder lag. Guds ekonomi är hans hushållsadministration, hans plan, att dela ut sig själv in i sitt utvalda och återlösta folk så att han kan ha ett hushåll, församlingen, till att uttrycka honom. Paulus sa att han var en förvaltare i Guds hus (1Kor. 4:1; Ef.3:2), han hade blivit betrodd med ansvaret att dela ut Kristi outrannsakliga rikedomar till hedningarna (Ef.3:8) att producera församlingen som Kristi fullhet (Ef.1:23). Aposteln Paulus säger att alla troende är förvaltare av Guds ekonomi och borde dela ut Kristus med ”Guds mångfaldiga nåd” till Guds hushåll (1Pet.4:1 0).

Bibeln uppenbarar Guds föreskrivna sätt att tillämpa Nya testamentets ekonomi. Herren vill återupprätta den riktiga erfarenheten av Kristus som vårt liv och det riktiga tjänandet, däribland tillämpningen av att predika evangelium samt de kristna mötena. Detta kommer att ge honom möjlighet att dela ut sig själv med alla sina rikedomar in i vår varelse så att hans mångfaldiga visdom kan göras känd genom församlingen (Ef. 3:10) och att producera församlingen som Guds mästerverk, vilket är Guds visa utställning av allt vad Kristus är (Ef. 2:10).

3.1 Morgonväckelse och dagligt övervinnande

Den riktiga erfarenheten av Kristus som vårt liv borde börja med att man varje morgon blir uppväckt och varje dag fortsätter att övervinna (Ords. 4:18; Klag.3:22-24; Ps. 119:147-148). Det kristna livet borde ha en gryning, en ny början, varje dag. När vi stiger upp tidigt på morgonen, borde vi inte vara så upptagna med olika saker, istället borde vi kontakta Herren genom att be över några verser i Bibeln för att tillägna oss dem (Jer. 15:16; Matt. 4:4). En sådan kontakt med Herren resulterar i att vi blir förnyade genom dagen och att vi har Herrens närvaro (Matt. 28:20), vi kommer då spontant leva ett övervinnande liv (Upp.2:7, 17, 26; 3:5, 12, 21; 12:11).

3.2 Tjäna enligt Guds förordnade sätt

3.2.1 Kontakta människor

Vår tjänst enligt Guds förordnade sätt består huvudsakligen av två ting: Att kontakta människor och att profetera. I vår tjänst att kontakta människor predikar vi evangelium till de otroende (Mark.16:15; Matt. 28:19), vi vallar och matar de nyfrälsta (Joh. 21:15-17) och fullkomliggör alla troende (Apg.20:20, 27,31; Ef. 4:12; Kol.1.28). Guds förordnade sätt att sprida evangelium är att följa Herrens mönster och besöka människor. Efter att Adam föll besökte Herren honom (1Mos. 3:8-9). När Israels barn var i fångenskap i Egypten kom Herren ner för att besöka och befria dem från Faraos förtryck (2Mos. 3:8). Herren Jesus kom till världen för att frälsa syndare (1Tim.1:15). Han besökte Sackeus för att ge honom en dynamisk frälsning (Luk.10:38-39). Han besökte den samaritiska kvinnan så att hon skulle kunna dricka av honom som det levande vattnet (Joh. 4:3-15). Herren besökte Martha och Marias hem (Luk.10:38-39) och Simon den spetälskes hus (Matt. 26:6). Han utförde sin tjänst i huvudsak genom att besöka människor. Han sände de sjuttio att gå till varje stad och uppsöka fridens söner (Luk. 10:1-16), och han uppmanade lärjungarna: ”Gå ut i hela världen och predika evangelium till hela skapelsen” (Mark.16:15). De troende har fått befallningen att göra alla nationer till lärjungar genom att döpa dem in i den treenige Guden (Matt. 28:19). På grund av Herrens exempel och hans uppdrag till de troende, praktiserar vi att besöka människor med evangelium för att ge dem en möjlighet att ta emot frälsning genom den treenige Gudens utdelning och på så vis föras från Satans rike in i Guds rike (Kol. 1:13).

Efter att vi besökt människor med evangelium och fört dem till frälsning, vallar och matar vi dem som Herrens lamm (Joh. 21:15) i sina hem. Att valla är att ha omsorg på ett generellt sätt och att mata är att ha omsorg på ett speciellt sätt. Vi undervisar också sanningen i smågrupper så att alla troende ska veta vilket slags liv Gud önskar att de ska leva enligt Bibeln (Apg. 20:20, 27, 31). Genom en sådan sedvänja kommer de nyfrälsta så småningom också kunna utföra samma tjänst i att predika, valla, mata, undervisa och fullkomliggöra (Ef.4:12).

3.2.2 Profetera för uppbyggandet av församlingen

Att profetera är inte enbart att förutsäga eller förutspå, det är ännu mer att tala för Herren och tala ut Herren för att förse andra med Kristus. Det är den största andliga gåvan (1Kor. 14:1. 12). Ändå kan varje troende profetera en och en (v. 31). Första Korintierbrevet 14 uppmuntrar oss att ivrigt sträva efter att profetera, eftersom profetering bygger upp församlingen (v. 3-5). När vi kommer till ett församlingsmöte borde vi förbereda oss med det som vi fått från Herren, antingen någon upplevelse av honom eller något som vi njutit i hans Ord. I mötena borde vi då öva vår ande och använda vårt sinne till att tala det vi förberett till Herrens ära och för de andras uppbyggelse (v.26).

3.3 Det bibliska sättet att mötas på

Guds förordnade sätt för kristna att mötas på är i huvudsak i hemmen. Detta började på pingstdagen, de troende leddes av Anden att mötas i sina hem. Apostlagärningarna 2:46 säger att de troende möttes från hus till hus, vilket betyder att varje hem hade möten. Enligt Apostlagärnigarna 2:46 och 5:42 predikade de troende evangelium, undervisade sanningen, bröt bröd för att minnas Herren och de bad i sina hem. Apostlagärningarna 12:12 säger att efter att Petrus befriats från fängelset gick han till Marias hus ”där var många församlade och bad”. För de troende att mötas i sina hem är det unika sättet att mötas för uppbyggandet av församlingen. Apostlagärningarna 9:31 säger att ”församlingen hade nu lugn och ro i hela Judéen, Gallileen och Samarien och blev uppbyggd”. På kort tid blev den första församlingen uppbyggd genom att tillämpa hemmöten. Vi behöver samarbeta med Herren och ha hemmöten med våra familjemedlemmar och andra i små grupper för att njuta den helige Andes gemenskap (2Kor. 13:13). Bibeln säger att det räcker med två eller tre för att ha ett kristet möte och att när dessa två eller tre samlas i Herrens namn, är han mitt ibland dem (Matt. 18:20). Det är så underbart att vi kan njuta utdelningen av vår underbare treenige Gud för uppbyggandet av hans församling medan vi möts några få i våra hem!

De troende borde emellanåt, när ett sådant behov uppstår, också ha stora möten i större möteslokaler. Första korintierbrevet 14:23 avser att hela församlingen kommer tillsammans på en plats. Även dessa stora möten borde vara i ömsesidighet där deltagarna kan fungera och dela de Kristi rikedomar som de har upplevt. 1 Korintierbrevet 14:26 anger att vi borde ha något av Herren att dela med andra för uppbyggandet av församlingen närhelst vi kommer tillsammans.

Förutom församlingens möten, finns också livsstudiemöten (Gudstjänster). I dessa livsstudiemöten talar en eller några begåvade lemmar i Kroppen medan de andra lyssnar. Livsstudiemöten kan vara för att frälsa otroende (Apg. 2:14-21; 3:11-26; 10:34-46) eller för att fullkomliggöra de heliga i församlingen för uppbyggandet av Kristi Kropp (Ef. 4:11-12; Apg. 20:7; 28:23, 30-31).

Vi måste samarbeta med Herren och tillägna oss Guds förordnade väg att tillämpa hans ekonomi. Om vi blir hans trofasta tjänare genom att erfara, njuta, uttrycka och dela ut honom kommer Gud ha en fullständig väg att dela ut sig själv in i sitt utvalda och återlösta folk. Vi måste dela ut denne njutbare Kristus genom att gå ut med evangeliet och besöka människor och genom att ha möten i våra hem. Medan vi predikar evangelium till hela världen (Matt. 24:14), och medan församlingen byggs i, genom och baserat på våra hemmöten genom utdelandet av den treenige Guden in i oss, kan Herren få den levande Kropp som han önskar och hans Kropp blir hans brud som för honom tillbaka. Medan vi njuter av Kristus och jagar efter honom som vårt enda mål (Fil. 3:14) för att vinna honom och bli funnen i honom (Fil. 3:8-9) är vår bön densamma som aposteln Johannes bön i slutet av Uppenbarelseboken, den sista bönen i Bibeln – ”Kom Herre Jesus”! (Upp.22:20).